Przewidywalne, przykładowe i najczęściej zachodzące następstwa zabiegu

Poniżej wymieniono dające się przewidzieć w świetle aktualnej wiedzy medycznej możliwe następstwa planowanego zabiegu. Należy podkreślić, że jego wykonanie może skutkować wystąpieniem innych, nieopisanych w treści niniejszego dokumentu, następstw i powikłań, mających charakter nietypowy, kazuistyczny lub wynikający z osobniczych cech pacjenta, których istnienie może pociągać wystąpienie negatywnych następstw, a których istnienia nie można było zweryfikować przed przystąpieniem do zabiegu na podstawie aktualnej i posiadanej wiedzy medycznej.

 1. Blizny – każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które mogą być nieestetyczne. Nieprawidłowe blizny mogą występować na powierzchni skóry i tkankach położonych głębiej. Możliwe jest, że ich kolor będzie się różnił się od koloru otaczającej ją skóry. W celu kosmetycznej korekcji tych blizn może być konieczna dodatkowa operacja.
 2. Asymetria – ciało każdego z nas jest naturalnie asymetryczne i nawet prawidłowo wykonany zabieg może zaburzyć symetrię naszego wyglądu. Również czynniki takie jak: napięcie skóry, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, napięcie mięśni czy uwidocznienie pod skórą kości mogą mieć wpływ na ostateczny wynik przeprowadzonego zabiegu. W celu zmniejszenia dyskomfortu wywołanego tym faktem może być konieczna dodatkowa operacja.
 3. Przebarwienia skóry/obrzęk – zasinienia skóry i obrzęk są normalnym następstwem zabiegu liposukcji. Jednakże jest to rzadkością, aby utrzymywały się przez długi okres.
 4. Nierówności widoczne na powierzchni skóry – jest to możliwe następstwo zabiegu. Dodatkowo może występować pomarszczenie i pofałdowanie naszej skóry. Po pewnym czasie powinno to ulec poprawie lub w skrajnych przypadkach wymagać dodatkowej operacji.
 5. Inne zmiany kształtu ciała w długiej perspektywie czasowej mogą być związane z wiekiem, odchudzaniem się lub tyciem, ciążą lub z innymi czynnikami zachodzącymi niezależnie od przebytej wcześniej liposukcji.
 6. Po operacji liposukcji może występować ból o różnym nasileniu. Przewlekły dyskomfort występuje rzadko i związany jest zazwyczaj z podrażnieniem nerwów przez powstającą bliznę. Po przyjęciu wskazanych leków przeciwbólowych zakazane jest prowadzenie pojazdów oraz spożywanie alkoholu.

Czynniki ryzyka związane z zabiegiem operacyjnym liposukcji

Każde leczenie operacyjne obejmuje pewną ilość czynników ryzyka, które mogą wystąpić niezależnie od poprawności wykonania zabiegu medycznego. Stąd też niezwykle istotne jest zrozumienie ryzyka związanego z operacją liposukcji. Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu jest sprawą indywidualną i polega na porównaniu ryzyka z możliwą poprawą wyglądu ciała. Należy zdać sobie sprawę z tego, że operacja liposukcji nie jest zabiegiem ratującym życie a jedynie takim, który może (choć nie musi) poprawić komfort życia pacjenta. Pomimo tego, że większość wymienionych powikłań nie występuje u każdego pacjenta, należy każde z nich omówić z lekarzem operującym, aby uzyskać pewność co do podjęcia właściwej decyzji i pełnego zrozumienia ryzyka, potencjalnych powikłań i konsekwencji operacji, jakie niesie ze sobą zabieg.

Poniżej przedstawiam potwierdzone naukowo przypadki wystąpienia możliwych objawów ubocznych lub powikłań związanych z operacją. Co ważne, mogą one wystąpić również w przypadku operacji zakończonej w stu procentach sukcesem. Wystąpienie któregokolwiek z objawów ubocznych (powikłań) opisanych poniżej nie daje uprawnienia do dochodzenia na drodze prawnej o nieprawidłowości wykonania operacji.

 1. Kwalifikacja do zabiegu – do zabiegu liposukcji nie są zazwyczaj kwalifikowani pacjenci z mało elastyczną skórą, problemami medycznymi, otyłością lub nierealnymi oczekiwaniami.
 2. Krwawienie – występuje stosunkowo rzadko, a jego wystąpienie jest możliwe w trakcie trwania lub po operacji. Wystąpienie krwawienia pooperacyjnego może wymagać natychmiastowego leczenia w celu uniknięcia powstawania krwiaka lub konieczności decyzji o transfuzji krwi. Aby zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia, wskazane jest niezażywanie aspiryny i leków przeciwzapalnych, na co najmniej 21 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie, jeżeli nie jest leczone, może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Niektóre zioła i suplementy diety zwiększą ryzyko powstania krwawienia. Leki przeciwzakrzepowe zawierające heparynę mogą również wywołać krwawienie i obniżyć poziom płytek krwi. Powstałe krwiaki mogą opóźnić proces gojenia i doprowadzić do powstawania nieprawidłowych blizn.
 3. Infekcja – jest to bardzo rzadkie powikłanie po tego typu operacji. W przypadku jej wystąpienia leczenie polega na podaniu odpowiednich antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na kurację, może się okazać, że konieczna będzie dodatkowa operacja. Ryzyko infekcji rośnie w przypadkach wykonywania plastyki powłok brzusznych wraz z odsysaniem tkanki tłuszczowej.
 4. Zaburzenia czucia skóry – pewne zaburzenia czucia skóry są częstymi powikłaniami tuż po operacji. Po upływie kilku miesięcy wszystko powinno wrócić do normy. Trwała częściowa lub całkowita utrata czucia skóry po operacji występuje wyjątkowo rzadko.
 5. Seroma – stosunkowo rzadko, pomiędzy skórą a głębiej leżącymi tkankami może zbierać się płyn. Może dojść do tego tuż po operacji, wystąpieniu urazu lub intensywnych ćwiczeniach fizycznych. Jeżeli do tego dojdzie, konieczne jest wykonanie drenażu zebranego płynu.
 6. Martwica tkanki tłuszczowej – w przypadku wystąpienia martwicy tkanki tłuszczowej, konieczne jest jej usunięcie.
 7. Uszkodzenie głębiej położonych struktur – podczas zabiegu operacyjnego może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur w naszym ciele, takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie i w bardzo rzadkich przypadkach — otrzewna. Uszkodzenia mogą być przejściowe lub stałe.
 8. Znieczulenie – zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niosą ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i w skrajnych przypadkach utrata życia.
 9. Reakcje alergiczne – pomimo małego prawdopodobieństwa, zdarzają się reakcje alergiczne na szwy czy preparaty stosowane miejscowo. Objawy ogólnoustrojowe mogą być bardzo poważne — są związane z reakcją na leki i mogą wymagać dodatkowego leczenia.
 10. Wstrząsy – występują niezmiernie rzadko i są związane z poważną utratą objętości krwi. Wymagają natychmiastowego leczenia.
 11. Powikłania układu oddechowego i krążenia – mogą być spowodowane zatorem płucnym, tłuszczowym lub częściowym uszkodzeniem płuc po znieczuleniu ogólnym. Są one bezpośrednim zagrożeniem utraty życia. Ryzyko powikłań sercowych występuje przy każdym znieczuleniu ogólnym. Gdy wystąpi spłycenie oddechu, ból w klatce piersiowej czy arytmia serca należy natychmiastowo udać się do lekarza.
 12. Martwica skóry – jest bardzo rzadka po liposukcji, jednak w przypadku jej wystąpienia konieczne jest dodatkowe leczenie.
 13. Przewlekły ból — przewlekły ból i dyskomfort po liposukcji są bardzo rzadkie, jednak wciąż możliwe.
 14. Oparzenia — mogą powstawać w miejscu, gdzie kaniula jest umieszczana w skórze lub w innych obszarach i jeżeli dotyka ona dolnej warstwy skóry przez dłuższy czas.
 15. Niezadowalający efekt – po operacji mogą występować deformacje kształtu ciała w postaci nierówności widocznych lub wyczuwalnych przy uciśnięciu skóry. Nie da się ich przewidzieć przed wykonywaniem operacji, lecz możliwe jest ich skorygowanie za pomocą dodatkowego zabiegu.
 16. Przedłużone gojenie – istnieje możliwość rozejścia się rany lub przedłużenie jej gojenia, a wszystko zależy chociażby od miejsca operacji. Trzeba wziąć również pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia martwicy skóry. W celu usunięcia źle gojących się tkanek mogą być wymagane częstsze zmiany opatrunków lub dodatkowe operacje. Pacjentami, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji, są osoby palące.
 17. Informacja o lekach antykoncepcyjnych – obowiązkiem pacjenta jest poinformowanie lekarza odnośnie do przyjmowania leków antykoncepcyjnych lub o fakcie zajścia w ciążę. Wiele środków farmaceutycznych, m.in. antybiotyki działają neutralizująco na leki antykoncepcyjne, co może skutkować nieplanowanym zajściem w ciąże.
 18. Kontakty intymne po operacji – mogą powodować krwawienie lub powstanie krwiaków pod skórą. Dodatkowo powstałe zasinienia i obrzęki, przedłużą lub utrudnią proces gojenia.
 19. Palenie papierosów – pacjenci palący papierosy lub narażeni na działanie dymu papierosowego mają większe ryzyko na wystąpienie chirurgicznych powikłań w trakcie procesu gojenia. Dodatkowo może dojść do efektów ubocznych w postaci kłopotów ze znieczuleniem lub krwawieniem.
 20. Choroby neurologiczne i objawy psychiatryczne – w literaturze przedmiotu opisywano występowanie zaburzeń psychicznych po operacji liposukcji związanych z niespełnieniem oczekiwań co do wyglądu po zabiegu. Istotę stanowią realne oczekiwania pacjenta. Zabieg ma na celu poprawę wyglądu, a nie uzyskanie idealnie symetrycznego efektu.

Powikłania

Powikłania – są to inne, aniżeli opisane powyżej jako czynniki ryzyka i działania niepożądane mogące wystąpić po prawidłowym wykonaniu zabiegu. Najczęściej występują przez nieprawidłowe i niezgodne z zaleceniami postępowania pacjenta zarówno przed jak i po operacji. W przypadku przyczynienia się pacjenta do powstania szkody, pacjent odpowiada wprost proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do niej.

Przez przyczynienie się pacjenta do powstania szkody należy rozumieć, między innymi:

 1. Nie stosowanie się pacjenta do wszystkich zaleceń pooperacyjnych lekarza prowadzącego;
 2. Nie zgłaszanie się na wyznaczone wizyty kontrolne;
 3. Nie przestrzeganie odpowiedniej diety;
 4. Przyjmowanie leków i suplementów diety bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym;
 5. Nie rozpoczęcie koniecznej terapii farmakologicznej lub jej nagłe przerwanie;
 6. Nie powstrzymywanie się od wykonywania zakazanych aktywności po zakończeniu operacji.
 7. Przyczynienie się pacjenta do powstania szkody, która nie jest normalnym ani przewidywanym następstwem wykonanego zabiegu, może przybrać również inną, aniżeli opisana powyżej, formę.

Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające na wypadek komplikacji zabiegu

W trakcie operacji może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nieuzgodnionej z pacjentem przed zabiegiem. Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pooperacyjnym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych czynności, nieomawianych wcześniej z pacjentem.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do zabiegu, a których nieuwzględnienie stanowiłoby lub mogłoby stanowić niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, jego rozstroju, uszkodzenia ciała i tym podobnych. Pacjent wyraża świadomą zgodę na potencjalne rozszerzenie pola operacyjnego.

Pacjent został poinformowany o tym, że w związku ze specyfiką rozszerzenia pola operacyjnego nie istnieje możliwość określenia potencjalnych negatywnych następstw i powikłań, które mogą wystąpić. Pacjenta poinformowano, że wystąpienie potencjalnych następstw i powikłań związanych z rozszerzeniem lub zmianą zakresu zabiegu należy traktować jako ryzyko związane z nim samym. Pacjent akceptuje możliwe ryzyko, w tym również to, którego nie można określić w bliższy sposób.

Leczenie off-label

Pacjent został poinformowany o tym, że w trakcie podejmowanych czynności zabiegowych i pozabiegowych może zaistnieć konieczność wdrożenia niestandardowej terapii farmakologicznej tj. terapii na podstawie, której produkty lecznicze stosowane są poza zarejestrowanymi wskazaniami określonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Pacjenta poinformowano o tym, że leczenie produktem leczniczym, który nie posiada rejestracji we wskazaniu, w którym został zastosowany, nie jest działaniem eksperymentalnym. Wdrożenie niestandardowej terapii stanowi każdorazowo działanie zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i jest optymalnym sposobem postępowania (minimalizującym optymalnie ryzyko zdrowotne u pacjenta) w czasie rokującym największymi szansami powodzenia.

Leczenie uzupełniające

W przypadku wystąpienia komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pooperacyjnym, a także jego powikłań, może okazać się konieczne wykonanie dodatkowej operacji lub zastosowanie innego leczenia. Nawet wtedy, gdy ryzyko wystąpienia komplikacji podczas wykonywania zabiegu, po jego wykonaniu, lub powikłań nie jest duże i dochodzi do nich stosunkowo rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i koniecznością wykonania zabiegów mających na celu poprawę wyniku pierwotnej operacji.