Powód zapoznania się z umową

Konieczność uzyskania świadomej zgody wynika z treści przepisu art. 31 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.

 Jest bardzo ważne, aby pacjent dokładnie zapoznał się z umową. Proszę czytelnie podpisać każdą ze stron, a także inne miejsca oznaczone jako „Podpis Pacjenta” przy składaniu dodatkowych oświadczeń. Złożenie podpisu przez pacjenta w wyżej wymienionych miejscach będzie potwierdzeniem zapoznania się z całym dokumentem i akceptacją zawartych w nim treści.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do sporządzenia dokumentacji, są obowiązujące w opublikowanej formie, na moment sporządzenia umowy, następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 j.t.), zwana dalej: „Ustawa o prawach pacjenta”;
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 z poźn. zm., zwana dalej: „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Z dnia 8 grudnia 2015 r. z późn. zm.), zwane dalej: „Rozporządzeniem”.      

Co składa się na komplet informacji?

Komplet informacji, jaki jest przekazany pacjentce, która ma poddać się operacji plastyki powłok brzusznych, składa się z następujących dokumentów:

 

  1. Świadoma zgoda na operację plastyki powłok brzusznych
  2. Ankieta anestezjologiczna
  3. Wywiad epidemiologiczny
  4. Świadoma zgoda na znieczulenie
  5. Zalecenia pooperacyjne